Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Έδρα UNESCO για τα Γεωπάρκα και τη βιώσιμη ανάπτυξη νη-σιωτικών και παράκτιων περιοχών

Το όραμα της Έδρας UNESCO για τα Γεωπάρκα και τη βιώσιμη ανάπτυξη νησιωτικών και παράκτιων περιοχών είναι να υποστηρίξει την καλύτερη κατανόηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών ενδιαφερομένων σε νησιά και παράκτιες περιοχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένα Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO χρησιμοποιεί τη γεωλογική του κληρονομιά, σε σχέση με όλες τις άλλες πτυχές της ευρύτερης κληρονομιάς της περιοχής, για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης βασικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως η βιώσιμη χρήση των πόρων της γης, ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές. Η προσέγγιση που βασίζεται στον συνδυασμό της διατήρησης και προστασίας με την αειφόρο ανάπτυξη και την εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών υλοποίησης του οράματος της Έδρας.

Η Έδρα UNESCO για τα Γεωπάρκα και τη βιώσιμη ανάπτυξη νησιωτικών και παράκτιων περιοχών διεξάγει και υποστηρίζει κατάλληλες μελέτες και πρακτικές σε συνεργασία με πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα και διαχειριστικούς φορείς νησιωτικών και παράκτιων Γεωπάρκων. Οργανώνει και υλοποιεί δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων προς την αειφόρο ανάπτυξη και υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας σχετικά με τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για ένα σύστημα επισήμανσης ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων σε νησιωτικά και παράκτια Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO. Προωθεί τη δημιουργία καινοτόμων τοπικών επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας στον τομέα διαχείρισης της κληρονομιάς (προστασία, διατήρηση, ερμηνεία και καταγραφή), στον τομέα του τουρισμού καθώς και της βελτίωσης και προώθησης των τοπικών προϊόντων. Παρέχει επιστημονική υποστήριξη για ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της κληρονομιάς σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, την προσαρμογή των κλιματικών αλλαγών, την προστασία, διατήρηση και βιώσιμη διαχείριση των νησιωτικών και παράκτιων πόρων. Συνάπτει συνεργασίες με την τοπική διοίκηση, επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και άλλους ενδιαφερόμενους. Παρέχει υποστήριξη σε κυβερνήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους που αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη νησιωτικών και παράκτιων περιοχών μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO.